Molimo vas sačekajte...Govorno jezički poremeći

LOGOPEDIJA

Kontaktirajte logopeda

KONTAKT INFORMACIJE


065-299-28-92

office@medicatim.rsLogopedija je nauka koja povezuje znanja iz oblasti medicinskih, lingvističkih, psiholoških i pedagoških nauka, a u svrhu sprečavanja, otkrivanja i otklanjanja govorno jezičkih poremećaja.

Logopedi su stručnjaci osposobljeni za rad na prevenciji, otkrivanju, proceni, dijagnostici, savetovanju, rehabilitaciji i tretmanu poremećaja komunikacije koji podrazumeva poremećaje jezika, govora i glasa, poremećaje u čitanju i pisanju, poremećaje u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji kod osoba sa posebnim potrebama (intelektualnim teškoćama, oštećenjem sluha itd.)

Pravovremenim započinjanjem preventivnih logopedskih tretmana mogu se sprečiti  smetnje čitanja i pisanja (jezički oblik disleksije) delovanjem još u predškolskom periodu na određene parametere govorno-jezičkog, gnostičkog, prakto-gnostičkog razvoja kod dece.

Logoped pomaže deci i odraslima da razviju svoje komunikacijske sposobnosti i izraze sebe svim sredstvima verbalne komunikacije, kako bi ostvarili svoj pun bio-psiho-socijalni integritet. Radi i na ranoj govornoj stimulaciji, javljanju i razvoju govora, bogatstvu rečnika, pravilnom ritmu i tempu govora i na mnogim drugim aspektima govorno-jezičkog razvoja.USLUGE LOGOPEDA

  • Logopedski pregled pred polazak u školu
  • Logopedski pregled u trećoj godini
  • Tretman alalija – dece sa nerazvijenim govorom raličitog porekla
  • Tretman disfazija – dece sa usporenim govorno-jezičkim razvojem
  • Tretman dislalija – dece sa nepravilno izgovorenim jednim ili više glasova
  • Tretman disleksija – dece koja teško uče da čitaju
  • Tretman disgrafija – deca koja teško uče da pišu
  • Preventivno – savetodavni tretman

ZAKAŽITE KOD NAŠEG LOGOPEDA

U ordinaciji Medica Tim radi Zorica Drndarević-Delić. Posetite je!

Copyright by MedicaTim 2018. Sva prava zadržana.